Hình ảnh có thể chứa: nước ngọt, thức ăn và chai
Hình ảnh có thể chứa: cốc, thức ăn và đồ ăn nhẹ
Hình ảnh có thể chứa: bàn, trong nhà và hộp
Hình ảnh có thể chứa: nước ngọt, thức ăn và đồ ăn nhẹ